Wednesday, December 24, 2008

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ช้าง (PROF103)

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ช้าง
วันที่ 1 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
2.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายตนเองตามคำสั่งครู
2.1แตะหัว
2.2แตะไหล่
2.3แตะเอว
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการไปรอบๆห้อง
3.1ครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการอยู่กับที่
3.2ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการไปรอบๆห้องโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
3.3เมื่อครูเคาะจังหวะเร็วๆ 2 ครั้งให้เด็กหยุดในท่านั้นทันที
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
1.สังเกตการแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
2.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถามครูได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.ครูทายปริศนาคำทายกับเด็ก
- อะไรเอ่ยมี 4 ขา
- เป็นสัตว์บก
- กินอาหารที่ละมากๆ
- มีหูใหญ่
- ตัวใหญ่
- ร้องแปร๋นๆ
2.ครูเฉลยปริศนาคำทาย โดยนำรูปภาพช้างมาให้เด็กดู
3.ครูแบ่งเด็กออกเป็น กลุ่มละ 4 - 5 คน
4.ครูแจกภาพช้างให้เด็กดู
5.เด็กและครูสนทนาถึงลักษณะของช้าง
3.1เด็กเคยเห็นช้างที่ไหน
3.2ขณะที่เด็กๆเห็นช้างมันกำลังทำอะไรอยู่
3.3แล้วช้างที่เด็กเห็นมีลักษณะอย่างไร

สื่อการสอน
- กระเป๋าผนัง
- ปริศนาคำทาย

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถาม
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การพับสีและวาดภาพต่อเติม

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การพับสีและวาดภาพต่อเติม
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-ปริศนาคำทาย

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการสอน
-เครื่องสนาม

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนช้างและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

วันที่ 2 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
2.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ตามจินตนาการ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการปรบมือ 10 ครั้งเป็นจังหวะ
123 245 789 10
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์ตามจินตนาการไปรอบๆห้อง
3.1ครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการอยู่กับที่
3.2ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการไปรอบๆห้องโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
3.3เมื่อครูเคาะจังหวะเร็วๆ 2 ครั้งให้เด็กหยุดในท่านั้นทันที
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
2.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถามได้
5.เด็กฟังนิทานที่ครูเล่าได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.ครูนำหนังสือนิทานมาให้เด็กเลือก 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1……………
เรื่องที่ 2…………..
เรื่องที่ 3…………..
2.เด็กเลือกหนังสือนิทานตามความสนใจ
3.ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยเริ่มจากการแนะนำชื่อนิทาน ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาดภาพ ราคา
4.เด็กและครูร่วมกันอภิปรายวักถามเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน
- ในนิทานเด็กเห็นช้างกี่ตัว
- ช้างแต่ละตัวชื่ออะไรบ้าง
- ช้างในนิทานมีลักษณะอย่างไร
- ช้างในนิทานมีกี่ชนิด
- กินอะไรเป็นอาหาร

สื่อการสอน
- หนังสือนิทาน 3 เรื่อง
1.
2.
3.

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถาม
5.สังเกตการฟังนิทานที่ครูเล่าได้

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การกลิ้งสีด้วยขวดนม

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การกลิ้งสีด้วยขวดนม
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
- ขวดนม

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-หนังสือนิทาน

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมวิ่งเปรี้ยวได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมวิ่งเปี้ยว

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมวิ่งเปรี้ยว
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เท่าๆกัน
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กวิ่งวนอ้อมขวดน้ำฝ่ายตรงข้าม
- เมื่อวิ่งกลับมาถึงแถวของตนเองส่งผ้าให้เพื่อนคนต่อไป
- เพื่อนทำเช่นเดิมจนใช้ผ้าตีฝ่ายตรงข้ามได้
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-ผ้า
-ขวดน้ำ
-นกหวีด

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมวิ่งเปรี้ยว
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพกับเงาช้าง เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาช้าง
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาช้างและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมจับคู่ภาพกับเงาช้าง
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
วันที่ 3 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
2.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
5.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายตนเองตามคำบอกของครู
2.1แตะจมูก
2.2แตะหู
2.3แตะผม
3.ครูให้เด็กสมมติตนเองเป็นช้าง และเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคำบรรยายของครู
“ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีช้างอยู่ฝูงหนึ่ง ที่ป่าใหญ่แห่งนี้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มาก มีทั้งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ลำธารน้ำใส ช้างทั้งหลายก็เดินชมป่าและกินหญ้า และน้ำใสในลำธาร ทันใดนั้นเอง มีเสียงปืนดังขึ้น ปัง ช้างทั้งหลายหยุดฟังเสียงปืน เมื่อมีเสียงปืนดังซ้ำอีกครั้ง ช้างตกใจพากันวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด วิ่งเข้าไปแอบให้พุ่มไม้ใหญ่มันซ่อนตัวโดยการนั่งก้มตัวและพยายามทำตัวเองให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันแอบอยู่ที่พุ่มไม้อยู่นาน ตาก็มองหาว่ามีใครจะเดินผ่านมาทางนี้หรือไม่ทันใดนั้นเองก้อมีเสียงเพื่อนช้างตะโกนมาว่า นายพรานไปแล้วทำให้ช้างทั้งหลายที่แอบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ต่างดีใจพากันจับมือกันเป็นวงกลมและกระโดดโลดเต้นไปรอบๆป่าอย่างมีความสุข
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
1.สังเกตการแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
2.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
5.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถามได้
5.เด็กฟังข่าวที่ครูเล่าได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.ครูนำข่าวเกี่ยวกับช้างในหนังสือพิมพ์มาเล่าให้เด็กฟังโดยเริ่มจากชื่อหนังสือ ฉบับวันที่ ราคา
2.เด็กและครูร่วมกันอภิปรายซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาในข่าว
- เด็กๆรู้สึกอย่างไรกับข่าว
- เด็กๆเห็นช้างที่มาเร่ร่อนแบบนี้หรือไม่
- เคยเห็นที่ไหน
แล้วเรามีวิธีที่จะช่วยช้างได้อย่างไร

สื่อการสอน
-ข่าวในหนังสือพิมพ์

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถาม
5.สังเกตการฟังข่าวที่ครูเล่าได้
กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
ฟิงเกอร์เพ้น

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ฟิงเกอร์เพ้น
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-ข่าว

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมวิ่งซิกแซกไปเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมวิ่งซิกแซกไปเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมวิ่งซิกแซกไปเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เท่าๆกัน
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กวิ่งซิกแซกไปหยิบภาพในตะกร้าไปวางเรียงจากภาพใหญ่ไปหาภาพที่เล็กที่สุดโดยสามารถหยิบภาพไดเพียงคนละหนึ่งชิ้นเท่านั้น
- เมื่อวิ่งกลับมาถึงแถวของตนเองแตะมือเพื่อนคนต่อไป
- เพื่อนทำเช่นเดิมจนเรียงภาพครบและถูกต้อง
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-ภาพช้างขนาดต่างๆ
-นกหวีด
-ขวดน้ำ

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมวิ่งซิกแซกไปเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์

1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็กได้

เนื้อหา
เกมเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็กและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการเรียงภาพจากใหญ่ไปเล็ก

วันที่ 4 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
3.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
4.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
5.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
6.เด็กเป็นผู้นำและผู้ตามได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวอยู่กับที่โดยการเป็นผู้นำและผู้ตาม

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการเคลื่อนไหวตามคำบอกของครู
2.1ลุก
2.2นั่ง
3.ตัวแทนเด็ก 1 คนนำเพื่อนทำท่าทางตามจินตนาการโดยเด็กผลัดกันมาเป็นผู้นำผู้ตาม
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาออก หายใจเข้า – ออกช้าๆและหลับตา

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
3.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
4.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
5.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
6.สังเกตการเป็นผู้นำและผู้ตาม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถามได้
5.เด็กท่องคำคล้องจองได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.ครูนำคำคล้องจองมาท่องให้เด็กฟัง
2.ครูอ่านให้เด็กฟัง 1 ครั้ง
3.ครูอ่านและให้เด็กอ่านตาม
4.เด็กและครูท่องคำคล้องจองพร้อมกัน

สื่อการสอน
- กระเป๋าผนัง
- คำคล้องจอง

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถาม
5.สังเกตการท่องคำคล้องจองได้

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การพิมพ์ภาพด้วยฟองน้ำ

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การพิมพ์ภาพด้วยฟองน้ำ
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-ฟองน้ำ

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมดนตรี
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-คำคล้องจอง

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมกระโดดกบไปตัก
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมกระโดดกบไปตัก

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมกระโดดกบไปตัก
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เท่าๆกัน
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กกระโดดกบไปตักน้ำที่ถังแล้ววิ่งไปใส่ในหลอดพลาสติกที่มีลูกปิงปองลอยอยู่
- เมื่อวิ่งกลับมาถึงแถวของตนเองแตะมือเพื่อนคนต่อไป
- เพื่อนทำเช่นเดิมจนลูกปิงปองลอยขึ้นมาจนสามารถหยิบได้
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-หลอดพลาสติก
-ลูกปิงปอง
-ช้อน
-นกหวีด

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมกระโดดกบไปตัก
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กการเรียงภาพต่อกันได้

เนื้อหา
เกมแผ่นวงกลมหรรษา เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมแผ่นวงกลมหรรษา
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมแผ่นวงกลมหรรษาและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมแผ่นวงกลมหรรษา
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการเรียงภาพต่อกัน

วันที่ 5 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
3.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
4.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
5.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลงได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบเพลงได้

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการสลัดมือตามคำสั่งครู
2.1บน
2.2ล่าง
2.3ข้าง
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลง.........
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ
- ซีดีเพลง.........

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
3.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
4.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
5.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้

เนื้อหา
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับช้างที่เด็กเคยเห็นหรือรู้จัก
- เด็กเคยเห็นช้างไหม
- เคยเห็นที่ไหน
- ช้างมีลักษณะอย่างไร
- ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่
- แล้วช้างมีงวงไว้ทำอะไร
- ช้างมีเพศอะไรบ้าง
- ทำไมต้องมีเพศผู้และเพศเมีย
2.ครูให้เด็กกลับไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับช้างร่วมกับผู้ปกครองโดยการค้นหาจากเว็บไซร์ หนังสือ สารคดีต่างๆ และนำข้อมูลมาสนทนากันในครั้งต่อไป

กิจกรรม
1.ครูทาปริศนาคำทายกับเด็ก
- อะไรเอ่ยมี 4 ขา
- เป็นสัตว์บก
- กินอาหารที่ละมากๆ
- มีหูใหญ่
- ตัวใหญ่
- ร้องแปร๋นๆ
2.ครูเฉลยปริศนาคำทาย โดยนำรูปภาพช้างมาให้เด็กดู
3.ครูแบ่งเด็กออกเป็น กลุ่มละ 4 - 5 คน
4.ครูแจกภาพช้างให้เด็กดู
5.เด็กและครูสนทนาถึงลักษณะของช้าง
3.1เด็กเคยเห็นช้างที่ไหน
3.2ขณะที่เด็กๆเห็นช้างมันกำลังทำอะไรอยู่
3.3แล้วช้างที่เด็กเห็นมีลักษณะอย่างไร

สื่อการสอน
-จดหมายเชิญชวนให้ผู้ปกครองร่วมกันกับเด็กสืบค้นข้อมูลโดยการค้นหาจากเว็บไซร์ หนังสือ สารคดีต่างๆ (ทำจากโปรแกรมPublisher)

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
ขดลวดหรรษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ขดลวดหรรษา
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-ขดลวดกำมะหยี่

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-หนังสือภาพ

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นน้ำเล่นทรายได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นน้ำเล่นทราย

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นน้ำเล่นทราย
2.เด็กเล่นน้ำเล่นทราย
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการเล่นน้ำเล่นทราย

สื่อการสอน
-ลานเล่นน้ำเล่นทราย

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นน้ำเล่นทราย
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กต่อภาพได้ถูกต้อง

เนื้อหา
เกมโดมิโน เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโน
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมโดมิโนและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมโดมิโน
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการต่อภาพได้ถูกต้อง

วันที่ 6 สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบอกของครู
2.1ลุก
2.2นั่ง
3.เด็กท่องคำคล้องจองพร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
-เครื่องเคาะจังหวะ
- คำคล้องจองช้าง
-เชือก
-หลอด

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กเล่าผลงานการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับช้างได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับช้างร่วมกับผู้ปกครองโดยการค้นหาจากเว็บไซร์ หนังสือ สารคดีต่างๆ
- เด็กๆได้ข้อมูลอะไรบ้าเกี่ยวกับช้าง
- มีใครได้ข้อมูลนอกเนื่องจากที่เพื่อนพูดไปแล้ว
- ช้างมีลักษณะอย่างไร
- ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่
- แล้วช้างมีงวงไว้ทำอะไร
- ช้างมีเพศอะไรบ้าง
- ทำไมต้องมีเพศผู้และเพศเมีย
2.เด็กและครูร่วมกันสรุป

สื่อการสอน
-ข้อมูลเกี่ยวกับช้างที่ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันสืบค้น

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการเล่าผลงานการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับช้าง
กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การกลิ้งสีด้วยลูกแก้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การกลิ้งสีด้วยลูกแก้ว
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-ลูกแก้ว

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมบทบาทสมมติ
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-ตุ๊กตาช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมบอกใบ้ทายคำ
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมเกมบอกใบ้ทายคำ

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมบอกใบ้ทายคำ
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เท่าๆกัน เข้าแถวตอนเรียง 1
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กคนแรกวิ่งไปดูภาพและวิ่งมาแตะไหล่เพื่อนคนต่อไปและทำท่าทางเลียนแบบภาพให้คนต่อไปโดยห้ามพูดหรือมีเสียง
- ทำซ้ำเช่นเดิมจนถึงคนสุดท้ายเพื่อนทุกคนนั่งลง
- เด็กคนสุดท้ายวิ่งไปเลือกภาพที่ถูกต้องแล้วชูภาพขึ้น
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-ภาพสัตว์ต่างๆ
-นกหวีด
-ขวดน้ำ

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมบอกใบ้ทายคำ
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ได้

เนื้อหา
เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมเรียงลำดับเหตุการณ์
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตเกมเรียงลำดับเหตุการณ์
วันที่ 7 สัปดาห์ที่ 2
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
2.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
5.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายตนเองตามคำบอกของครู
2.1แตะผม
2.2แตะก้น
2.3แตะเท้า
3.ครูให้เด็กหาพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
4.ครูแนะนำอุปกรณ์และสาธิตวิธีการทำกิจกรรม
ครูยกภาพ เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการตามภาพ
5.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ
- ช้างและสัตว์ต่างๆ

การประเมินผล
1.สังเกตการแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
2.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
5.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถามได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนดู วีซีดี สาระคดีช้าง
2.เด็กดู วีซีดี สาระคดีช้าง
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาของ วีซีดี สาระคดีช้างที่ดู

สื่อการสอน
- วีซีดี สาระคดีช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถาม

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การทำหุ่นมือถุงกระดาษ

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การทำหุ่นมือถุงกระดาษ
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
- ถุงกระดาษ
-เศษกระดาษสีต่างq

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-หุ่นมือถุงกระดาษ

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการบริหารร่างกายได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
4.เด็กเป็นผู้นำและผู้ตามได้

เนื้อหา
การบริหารร่างกายแบบผู้นำและผู้ตาม

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนทำการบริหารร่างกาย
2.เด็กจับมือเป็นวงกลม
3.ตัวแทนเด็ก 1 คนออกมานำบริหารร่างกายและทำท่าพร้อมกัน
3.เด็กทำกิจกรรมโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-นกหวีด

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการบริหารร่างกาย
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
4.สังเกตการเป็นผู้นำและผู้ตาม
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กต่อภาพที่เป็นส่วนย่อยให้สมบูรณ์ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมตารางสัมพันธ์
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมตารางสัมพันธ์และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมตารางสัมพันธ์
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการต่อภาพที่เป็นส่วนย่อยให้สมบูรณ์

วันที่ 8 สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบอกของเพื่อนและครูได้ถูกต้อง
3.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
4.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
5.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการปรบมือ 10 ครั้งเป็นจังหวะ
123 245 789 10 2 ชุด
3.เด็กผลัดเปลี่ยนกันบอกท่าทางและทำท่าทางพร้อมกับเพื่อน
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบอกของเพื่อนและครูได้ถูกต้อง
3.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
4.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
5.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและร้องเพลงตามครูได้
2.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3.เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถามได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.ครูนำเพลงมาร้องให้เด็กฟัง
2.ครูอ่านให้เด็กฟัง 1 ครั้ง
3.ครูร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงงตาม
4.เด็กและครูร้องเพลงพร้อมกัน

สื่อการสอน
- กระเป๋าผนัง
- เนื้อเพลง

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและร้องเพลงตามครู
2.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3.สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของช้างและตอบคำถาม

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การวาดภาพด้วยเชือก

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การวาดภาพด้วยเชือก
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-เชือก

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมดนตรี
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-ชาร์ตเพลง

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการสอน
-เครื่องสนาม

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์

1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กเรียงภาพได้ต้อง

เนื้อหา
เกมตัวต่ออนุกรม เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมตัวต่ออนุกรม
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมตัวต่ออนุกรมและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมตัวต่ออนุกรม
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการเรียงภาพได้ถูกต้อง

วันที่ 9 สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1.เด็กแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
2.เด็กฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรีได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบภาพได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบภาพ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กจับมือกันเป็นวงกลมและเตรียมร่างกายโดยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายตนเองตามคำบอกของครู
2.1แตะเข่า 5 ครั้ง
2.2แตะก้น 7 ครั้ง
2.3แตะไหล่ 6 ครั้ง
3.ครูแนะนำอุปกรณ์และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม
4.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการวงกลม
4.1ครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการอยู่กับที่
4.2ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการไปรอบๆห้องโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
4.3เมื่อครูเคาะจังหวะเร็วๆ 2 ครั้งให้เด็กหยุดในท่านั้นทันที
5.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
1.สังเกตการแตะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
2.สังเกตการฟังและทำกิจกรรมตามจังหวะดนตรี
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบภาพ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กวางแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่ได้

เนื้อหา
การวางแผนจัดมุมประสบการณ์ใหม่ในหน่วย ช้าง

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงหน่วยการเรียนที่เรากำลังเรียนอยู่ คือ หน่วย ช้าง
2.เด็กและครูร่วมกันวางแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่ในห้องเรียน
3.เด็กเสนอขั้นตอนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่
4.เด็กและครูทบทวนการวางแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่

สื่อการสอน
-กระดาษวางแผน

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการวางแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่
5.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นรูปตุ๊กตาช้างยืดได้

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นรูปตุ๊กตาช้างยืดได้
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
- ไม้ไอศกรีม
-กาว
-เศษกระดาษสี

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-ตุ๊กตาช้างยืดได้

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมวิ่งไปต่อภาพ
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมวิ่งไปต่อภาพ

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมวิ่งไปต่อภาพ
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เท่าๆกัน
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กต่อภาพและวิ่งกลับมายกกะลาที่ลอยอยู่ในถังน้ำแล้ววิ่งกลับมาที่แถว
- เมื่อวิ่งกลับมาถึงแถวของตนเองแตะมือเพื่อนคนต่อไป
- เพื่อนทำเช่นเดิมจนต่อภาพสมบูรณ์โดยกะลาไม่จมน้ำ
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-ตัวต่อภาพ
-นกหวีด
-กะลาเจาะรู
-ถังน้ำพลาสติก

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมวิ่งไปต่อภาพ
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กต่อภาพที่เป็นชิ้นส่วนย่อยให้สมบูรณ์ได้

เนื้อหา
เกมต่อภาพ เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมต่อภาพ
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมต่อภาพและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมต่อภาพ
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการต่อภาพที่เป็นชิ้นส่วนย่อยให้สมบูรณ์

วันที่ 10 สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามทิศทางต่างๆได้ถูกต้องตามคำบอกของครูได้
2.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
4.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคำบรรยายพร้อมอุปกรณ์

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยเคลื่อนไหวร่างกายตามทิศทางต่างๆตามคำบอกของครู
2.1ก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว
2.2ก้าวไปทางขาว 2 ก้าว
2.3ก้าวไปด้านหน้า 2 ก้าว
2. 4ก้าวไปด้านหลัง 1 ก้าว
3.ครูแนะนำอุปกรณ์และให้เด็กเลือกหยิบอุปกรณ์
4.ครูให้เด็กสมมติตนเองเป็นช้าง และเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคำบรรยายของครู
“ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีช้างน้อยเชือกหนึ่งเป็นช้างน้อยร่าเริง ชอบวิ่งเล่น และร้องเพลงในทุ่งหญ้ากวางใหญ่ ในวันนั้นเองเจ้าช้างน้อยหันไปเห็นกล้วยเครือใหญ่สีเหลืองน่ากินบนต้นกล้วยต้นสูงใหญ่ต้นหนึ่ง ช้างน้อยเห็นก็วิ่งไปที่ต้นกล้วยด้วยความดีใจ เมื่อไปถึงต้นกล้วยช้างน้อยเงยหน้ามองต้นกล้วยสูงใหญ่ ก็พยายามจะใช้งวงเอื้อมหยิบกล้วยอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ถึง เจ้าช้างน้อยจึงครุ่นคิดว่าเราต้องหาวิธีอะไรมาช่วยเราดี ช้างน้อยครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก็คิดได้ว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างมาเพื่อช่วยให้ช้างน้อยเอากล้วยเครือนั้นลงมากินให้ได้ เจ้าช้างน้อยจึงเริ่มออกเดินหา เดินก้มหน้าหาไปเรื่อยๆจึงเจอสิ่งของอยู่สิ่งหนึ่ง ช้างน้อยคิดว่าของชิ้นนี้จะต้องช่วยให้ช้างน้อยได้กินกล้วยแน่ๆ ช้างน้อยวิ่งกลับมาด้วยความดีใจกลับมาที่ต้นกล้วยต้นเดิม และพยายามใช้สิ่งของที่ตนเองพบมาเกี่ยวกล้วยเครือนั้น ช้างน้อยพยายามเอื้อม เขย่ง จากนั้นช้างน้อยตัดสินใจกระโดด เสียงดัง ตุบ!!เสียงกล้วยตกลงบนพื้น ช้างน้อยกระโดด ดีใจ รีบนั่งลงกินกล้วยและร้องเพลงช้างอย่างมีความสุข
5.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ
-พู่
-เชือก
-ตะเกียบ

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามทิศทางต่างๆได้ถูกต้องตามคำบอกของครู
2.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
4.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
2.เด็กปฏิบัติตามแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่ได้
3.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การจัดมุมประสบการณ์ใหม่ในหน่วย ช้าง

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาทบทวนการวางแผน แผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่ในห้องเรียน เรื่องหน่วยช้าง
2.เด็กและครูร่วมกันจัดมุมประสบการณ์ใหม่ในห้องเรียน เรื่องหน่วยช้าง
3.เด็กและครูช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-อุปกรณ์ตกแต่งมุมประสบการณ์

การประเมินผล
1.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
2.สังเกตการปฏิบัติตามแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่
3.สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
วาดภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่ด้วยสีเทียนร่วมกัน

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ วาดภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่ด้วยสีเทียนร่วมกัน
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-กระดาษแผ่นใหญ่

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษาและมุมประสบการณ์ใหม่

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมใหม่
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
- อุปกรณ์ต่างๆในมุม.ใหม่

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมขี่ช้างส่งเมือง
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมขี่ช้างส่งเมือง

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมขี่ช้างส่งเมือง
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เท่าๆกัน
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กคนแรกและคนที่สองขี่หลังกันวิ่งไปที่ขวดและผลัดกันขี่หลังแล้ววิ่งกลับมาแตะมือเพื่อนคู่ต่อไป
- ทำซ้ำเช่นเดิมจนถึงคู่สุดท้าย
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-นกหวีด
-ขวดน้ำ

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมขี่ช้างส่งเมือง
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์

1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กจัดหมวดหมู่ภาพได้

เนื้อหา
เกมจัดหมวดหมู่ภาพ เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพ
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการจัดหมวดหมู่ภาพ
วันที่ 11 สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบเพลง

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยสลัดข้อมือและหมุนข้อเท้า
3.ครูให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลง Offenbach-Polka from “Life of paris”ื่อนคู่ต่อไปร่วมกันถวใหม่ในห้องเรียน หน่วยช้างานนอกระโดด ต้นเดิม และย
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- CDเพลง Offenbach-Polka from “Life of paris”

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กวางแผนการแสดงบทบาทสมมติได้

เนื้อหา
การวางแผนการแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงนิทานเกี่ยวกับช้างที่เด็กๆเคยฟังและเด็กๆสนใจ
2.เด็กและครูร่วมกันวางแผนการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับนิทานช้างที่เด็กสนใจ
3.เด็กและครูทบทวนการวางแผนการจัดมุมประสบการณ์ใหม่

สื่อการสอน
-กระดาษวางแผน

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการวางแผนการแสดงบทบาทสมมติ
กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
กิจกรรมใหม่ทำชุดการแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ กิจกรรมใหม่ทำชุดการแสดงบทบาทสมมติ
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-กระดาษแข็ง
-เศษการดาษสี
-กาว
-กรรไกร

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษาและมุมใหม่

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมคอมพิวเตอร์
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-นิทาน E-book เรื่อง "ช้างน้อยไม่เชื่อแม่"

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นน้ำเล่นทรายได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นน้ำเล่นทราย

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นน้ำเล่นทราย
2.เด็กเล่นน้ำเล่นทราย
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการเล่นน้ำเล่นทราย

สื่อการสอน
-ลานเล่นน้ำเล่นทราย

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นน้ำเล่นทราย
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กหมุนต่อภาพได้

เนื้อหา
เกมกระป๋องหมุน เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมกระป๋องหมุน
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมกระป๋องหมุนและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมกระป๋องหมุน
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการหมุนต่อภาพ
วันที่ 12 สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงพร้อมอุปกรณ์ได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบเพลงพร้อมอุปกรณ์

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยปรบมือ
2.1บน
2.2กลาง
2.3ล่าง
3.ครูแนะนำอุปกรณ์
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลง Offenbach-Polka from “Life of paris”พร้อมอุปกรณ์ื่อนคู่ต่อไปร่วมกันถวใหม่ในห้องเรียน หน่วยช้างานนอกระโดด ต้นเดิม และย
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- CDเพลง Offenbach-Polka from “Life of paris”
-พู่
-ริบบิ้น

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงพร้อมอุปกรณ์
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรม
1. เด็กและครูทบทวนแผนและบทบาทของแต่ละคนในการแสดงบทบาทสมมติ
2.เด็กและครูร่วมกับเตรียมตัวก่อนแสดงบทบาทสมมติ
3.เด็กแสดงบทบาทสมมติ
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาของบทบาทสมมติที่แสดง

สื่อการสอน
- ชุดการแสดงบทบาทสมมติ
-อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุ

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุ
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-เศษวัสดุ

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษาและมุมใหม่

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-เทปนิทาน

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมพรานล่าช้างได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเกมพรานล่าช้าง

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมพรานล่าช้าง
2.ครูแนะนำอุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่น
- แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เท่าๆกัน
- ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มหานายพราน 3 คน ช้าง 3 เชือก
- เด็กที่เหลือจับมือกันเป็นวงกลมเพื่อเป็นรั้วให้ช้างอยู่ในวงกลมและให้นายพรานอยู่ด้านนอก
- เมื่อครูเป่านกหวีดให้เด็กให้รั้วพยามบังและปิดกั้นไม่ให้นายพรานเข้ามาจับช้างได้
- ครูเป่านกหวีดหมดเวลา
3.เด็กทำกิจกรรม
4.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-นกหวีด

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเกมพรานล่าช้าง
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กต่อภาพที่เป็นส่วนย่อยให้สมบูรณ์ได้
เนื้อหา
เกมจิ๊กซอช้าง 4 มิติ เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจิ๊กซอช้าง 4 มิติ
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจิ๊กซอช้าง 4 มิติและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมจิ๊กซอช้าง 4 มิติ
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการต่อภาพที่เป็นส่วนย่อยให้สมบูรณ์
วันที่ 13 สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์ได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบอกของครู
2.1ยกแขน
2.2ยกขา
2.3หมุนตัว
3.ครูแนะนำอุปกรณ์
4.เด็กท่องคำคล้องจองพร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์
5.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
-เครื่องเคาะจังหวะ
- คำคล้องจองช้าง
-พู่
-ริบบิ้น

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจองพร้อมอุปกรณ์
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กวางแผนการทัศนะศึกษาได้

เนื้อหา
การวางแผนการทัศนะศึกษา

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาลักษณะต่างๆของช้างและสถานที่ต่างๆที่เด็กเคยพบเห็นช้าง
2.เด็กและครูร่วมกันวางแผนการทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยา
3.เด็กและครูทบทวนวางแผนการทัศนะศึกษา

สื่อการสอน
-กระดาษวางแผน

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการวางแผนการทัศนะศึกษา

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
ทำหมวกกันแดดรูปช้าง

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ทำหมวกกันแดดรูปช้าง
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
-กระดาษแข็ง
-กาว
-กรรไกร

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมวิทยาศาสตร์
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-หนังสือสาระคดีช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการสอน
-เครื่องสนาม

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กเรียงภาพได้ถูกต้อง

เนื้อหา
เกมล็อตโต้ เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมเกมล็อตโต้
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมล็อตโต้และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมล็อตโต้
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการเรียงภาพได้ถูกต้อง
วันที่ 14 สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจอง
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคำคล้องจอง

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการกระโดดตามคำบอกของครู
2.1กระโดดข้างหน้า
2.2กระโดดข้างหลัง
2.3กระโดดข้างซ้าย
2.4กระโดดข้างขวา
3.เด็กท่องคำคล้องจองพร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบคำคล้องจอง
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนั่งยืดขาและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ
- คำคล้องจองช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจอง
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
2.เด็กปฏิบัติตามแผนการทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยาได้
3.เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้

เนื้อหา
การทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยา

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาทบทวนแผนการทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยา
2.เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงในการทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยา
3.เด็กและครูไปทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยา

สื่อการสอน
-แผ่นวางแผน

การประเมินผล
1.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
2.สังเกตการปฏิบัติตามแผนการทัศนะศึกษาที่ เผนียดคล้องช้าง จังหวัดอยุทธยา
3.สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้
กิจกรรมใหม่ การวาดภาพนอกสถานที่

กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การวาดภาพนอกสถานที่
2.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
3.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
4.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีเทียน
- กระดาษ
-แผ่นรองวาดภาพ

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์และมุมเกมการศึกษา

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมอ่าน
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-ปริศนาคำทาย

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการสอน
-เครื่องสนาม

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนช้างและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมจับคู่ภาพเหมือนช้าง
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
วันที่ 15 สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1.เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้
2.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3.เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลงพร้อมอุปกรณ์ได้

เนื้อหา
การรู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบเพลงพร้อมอุปกรณ์

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.เด็กเตรียมร่างกายโดยการสลัดมือตามคำสั่งครู
2.1เอียงตัวไปข้างซ้าย
2.2เอียงตัวไปข้างขวา
2.3เอียงตัวไปข้างหน้า
2.4เอียงตัวไปข้างหลัง
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลง...............พร้อมอุปกรณ์
4.เด็กและครูผ่อนคลายหลังจากทำกิจกรรมโดยการนอนหงายราบและหายใจเข้า – ออกช้าๆ

สื่อการสอน
- เครื่องเคาะจังหวะ
-ซีดีเพลง.........
-เชือก
-พู่
-ริบบิ้น
-หลอด

การประเมินผล
1.สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
2.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3.สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลงพร้อมอุปกรณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
2.เด็กสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้

เนื้อหา
ช้างมีลักษณะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่บนบก เท้าเป็นกีบ มีลักษณะกลม มีงวงยาว ความยาวของลำตัวจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ 400 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร ใบหูกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 3,500-4,000 กิโลกรัม ความสูงบริเวณไหล่เฉลี่ยประมาณ 240-270 เซนติเมตร

กิจกรรม
1.เด็กและครูร่วมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับช้างที่เรียนมา
- ช้างมีลักษณะอย่างไร
- ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่
- แล้วช้างมีงวงไว้ทำอะไร
- ช้างมีเพศอะไรบ้าง
- ทำไมต้องมีเพศผู้และเพศเมีย
2.เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะ ที่อยู่อาศัย อาหาร สายพันธุ์ เพศ การสืบพันธุ์ ฯลฯ

สื่อการสอน
-รูปภาพช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
2.สังเกตการสนทนาร่วมกับเพื่อนและครู
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง

กิจกรรมสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1.เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครูได้
2.เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3.เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5.เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
1.สีน้ำ
2.สีเทียน
3.แป้งโดว์
กิจกรรมใหม่
การวาดภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่เป็นกลุ่มและต่อเติมภาพโดยการพิมพ์ภาพและฉีกปะ ปะติด
กิจกรรม
1.ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ การวาดภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่เป็นกลุ่มและต่อเติมภาพโดยการพิมพ์ภาพและฉีกปะ ปะติด
2.เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
3.เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ
4.เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5.เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้และทำความสะอาดก่อนเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- แผ่นรองปั้นแป้งโดว์
- กระดาษ
- กระดาษแผ่นใหญ่
-กาว
-เศษวัสดุ
-เศษกระดาษสี

การประเมินผล
1สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู
2.สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4.สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1.เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
2.เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
3.เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุมได้
4.เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมประสบการณ์ได้แก่มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษาและมุมใหม่

กิจกรรม
1.ครูแนะนำสื่อใหม่ในมุมมุมคอมพิวเตอร์
2.เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ 1 – 3 มุม
3.เด็กทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ที่เลือก
4.ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
- อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์
-เครื่องเคาะจังหวะ
-สื่อ Power point เรื่อง ช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
2.สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
3.สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
4.สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1.เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเกมรวมให้ครบ 4 ขาได้
2.เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
3.เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

เนื้อหา
การเกมรวมให้ครบ 4 ขา

กิจกรรม
1.เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมรวมให้ครบ 4 ขา
2.ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม
2.1เด็กผู้ชายเท่ากับ 2 ขา เด็กผู้หญิงเท่ากับ 1 ขา เมื่อครูยกภาพช้าง 2 ตัว ให้เด็กรวมตัวกันเป็นกลุ่มให้ได้เท่ากับช้าง 2 ตัว
2.2เด็กคนที่ไม่มีกลุ่มอยู่หรือเกิน ออกไปนั่งเชียร์เพื่อนด้านข้าง
2.เด็กทำกิจกรรม
3.เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
-รูปภาพช้าง

การประเมินผล
1.สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเกมรวมให้ครบ 4 ขา
2.สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3.สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์

1.เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2.เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4.เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอยได้
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
6.เด็กเล่นเกมauthor wareได้

เนื้อหา
เกมauthor ware เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1.ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมเกมauthor ware
2.แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ4 – 5 คน
3.เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมauthor wareและเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กผลัดเปลี่ยนกับตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
5.เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการสอน
-เกมauthor ware
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

การประเมินผล
1.สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2.สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3.เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4.สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5.สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
6.สังเกตการเล่นเกมauthor ware

No comments: